Zmiany w przepisach dotyczących przewodów doktorskich oraz studiów doktoranckich

Istotne zmiany w funkcjonowaniu studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz w przewodach doktorskich

 

Szanowni Doktoranci

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października br. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. ustawa 2.0. Wraz z nią weszła w życie także ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w której zawarto kluczowe informacje dotyczące dalszego funkcjonowania studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz przewodów doktorskich. Prosimy o zwrócenie na nie szczególnej uwagi.

1)     Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

2)     Przewody doktorskie wszczęte przed 1 października 2018 r. prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

3)     Do 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych. Wszczęcie przewodu doktorskiego oznacza podjęcie przez Radę Wydziału/Radę Instytutu uchwały w przedmiocie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie. Poprzez wszczęcie przewodu doktorskiego nie należy rozumieć złożenia wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z wymaganą dokumentacją. W związku  z tym, aby dany przewód doktorski był prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych, Rada Wydziału/Rada Instytutu musi podjąć uchwałę w przedmiocie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie, nie później niż  do 30 kwietnia 2019 r. 

4)     Po 30 kwietnia 2019 r. nadanie stopnia doktora nastąpi zgodnie z nową klasyfikacją dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, przyjętą w drodze rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

5)     Przewody doktorskie wszczęte do 30 kwietnia 2019 r., niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., zamyka się.

6)     Po 30 kwietnia 2019 r. nie będę już wszczynane przewody doktorskie w dotychczasowym znaczeniu. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w miejsce przewodów doktorskich będą wszczynane postępowania ws. nadania stopnia doktora. Jest to zmiana nie tylko natury językowej, ale przede wszystkim zmiana proceduralna.

7)     W okresie od 1 maja do 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora.

8)     Postępowania ws. nadania stopnia doktora wszczęte po 30 września 2019 r. otwiera się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z nową procedurą. Szczegółowy sposób postępowania ws. nadania stopnia doktora określi Senat UJ. 

9)     Do 30 września 2019 r. stopień naukowy doktora będzie nadawała Rada Wydziału/Rada Instytutu. Od 1 października 2019 r. stopień naukowy doktora będzie nadawał Senat UJ lub inny organ uczelni określony w Statucie UJ.

10)  W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora zgodnie z nową procedurą postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora będzie wszczynało złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

11)  W związku z tym, że z dniem 1 maja br. przewody doktorskie nie będą już wszczynane, a w ich miejsce od 1 października br. będą wszczynane postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, w Regulaminie studiów doktoranckich, przyjętym w drodze uchwały nr 46/IV/2015 Senatu UJ z dnia 29 kwietnia 2015 r., doszło do zmiany przepisów stanowiących o dotychczasowych przewodach doktorskich. Za najbardziej istotną zmianę należy uznać przesunięcie obowiązku wszczęcia przez Doktoranta dotychczasowego przewodu doktorskiego na termin późniejszy. W odniesieniu do wszystkich Doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, wprowadzono obowiązek złożenia wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów (do 30 kwietnia br. wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego) nie później niż do końca 7. semestru studiów, zaś w przypadku studiów doktoranckich trwających 3 lata – nie później niż do końca 5. semestru studiów. Do zmiany tej doszło na podstawie przepisów uchwały nr 116/XII/2018 Senatu UJ z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 46/IV/2015 Senatu UJ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich. W uchwale tej wskazano także na warunki złożenia wniosku o wyznaczenie promotora oraz jego elementy.


Powyższe akty prawne są dostępne także pod adresem internetowym: https://sdka.cm.uj.edu.pl/pl/studia-doktoranckie/


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast