Zmiany w zasadach regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 41 Rektora UJ z 29 kwietnia 2020 roku

W sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Do 30 września 2020 roku w ramach jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia (zwanych dalej studiami) dopuszcza się organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia poza siedzibą Uniwersytetu z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.
2. Do 30 września 2020 roku dopuszcza się w porozumieniu ze studentem organizację egzaminu dyplomowego poza siedzibą Uniwersytetu z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.
3. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia z wykorzystaniem technologii informatycznych sprawuje dziekan lub osoba przez niego upoważniona, a w przypadku jednostek poza- i międzywydziałowych dyrektor/kierownik tej jednostki.
4. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem technologii informatycznych sprawuje dziekan lub osoba przez niego upoważniona.
5. Wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów, o których mowa w ust. 1 i 2, z wykorzystaniem technologii informatycznych określa załącznik.
6. Rekomenduje się następujące technologie informatyczne:
1) Platforma e-learningowa Pegaz (wraz z systemem BigBlueButton) – wsparcie techniczne Centrum Zdalnego Nauczania UJ;
2) Office365 (w szczególności MS Teams) – wsparcie techniczne Dział Infrastruktury Sieciowej UJ.
7. Dziekan po uzyskaniu opinii Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ może w uzgodnieniu z Prorektorem UJ ds. dydaktyki określić dodatkowe wymagania i wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów na wydziale oraz dopuścić
wykorzystanie innych technologii informatycznych służących weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się pod warunkiem, że nie wymagają one ponoszenia kosztów zakupu sprzętu i oprogramowania przez studentów, spełniają warunki określone w ust. 1 i 2 oraz zapewniają ochronę danych osobowych. W przypadku braku ww. opinii w terminie 3 dni od przekazania prośby o jej wyrażenie wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
8. W przypadku adaptacji egzaminu lub zaliczenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami należy stosować technologie informatyczne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z rekomendacjami Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ (DON UJ).

§ 2

1. W celu przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się w sposób określony w § 1 dopuszcza się dokonanie zmian w zakresie form i metod weryfikacji efektów uczenia się oraz warunków zaliczenia przedmiotu określonych w sylabusie.
2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1, wymaga akceptacji dziekana po uzyskaniu opinii Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ, która w terminie 3 dni od przekazania prośby o wyrażenie opinii może zgłosić swoje uwagi. W przypadku nieuwzględnienia uwag Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ wprowadzenie zmian wymaga akceptacji Prorektora UJ ds. dydaktyki.
3. W przypadku zajęć organizowanych przez jednostki poza- i międzywydziałowe zmiany, o których mowa w ust. 1, lub wytyczne, o których mowa w § 1 ust. 7, wprowadza dyrektor/kierownik tej jednostki po uzyskaniu opinii przewodniczącego Samorządu Studentów UJ i akceptacji Prorektora UJ ds. dydaktyki.
4. Informacje o wprowadzonych zmianach oraz terminach egzaminów i zaliczeń przekazywane są niezwłocznie studentom za pośrednictwem korespondencji z wykorzystaniem systemu USOS-web lub platformy Pegaz oraz ogłoszone na stronie internetowej wydziału/jednostki poza- lub międzywydziałowej, jednak nie później niż na miesiąc przed pierwszym egzaminem lub zaliczeniem z danego przedmiotu. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ/przewodniczącego Samorządu Studentów UJ termin, ten może ulec skróceniu.

§ 3

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz weryfikacji tożsamości studentów, pracowników oraz innych osób prowadzących zajęcia wprowadza się obowiązek korzystania przez wymienione osoby z poczty elektronicznej w domenie uj.edu.pl.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak


Źródło:

Zarządzenie nr 41 Rektora UJ z 29 kwietnia 2020 roku
W sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast